Home / ข่าวการศึกษา / เร่งคลอด พ.ร.บ. การปฐมวัยแห่งชาติ

เร่งคลอด พ.ร.บ. การปฐมวัยแห่งชาติ

อนุบาลเด็กเล็ก กอปศ.ถามความเห็น 6 ประเด็น ในร่าง พ.ร.บ.การปฐมวัยแห่งชาติ คาดเสนอ ครม.ฟันธง พ.ค.61

เร่งคลอด พ.ร.บ. การปฐมวัยแห่งชาติ

วันนี้ (8 ธ.ค.) ที่หอประชุมคุรุสภา คณะอนุกรรมการเด็กเล็ก ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา(กอปศ.)จัดประชุมระดมความคิดเห็นประเด็นการยกร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การปฐมวัยแห่งชาติ โดยมี ศ.ดร.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานอนุกรรมการเด็กเล็ก พร้อมด้วย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) และ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมระดมแนวคิด ใน 6 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย
1.กลไกการบูรณาการการบริหารจัดการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย
2.สิทธิประโยชน์สำหรับเด็กปฐมวัย
3.การดำเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านในช่วงอายุ 6-8 ปี
4.มาตรฐานสมรรถนะเด็กปฐมวัยสำหรับการดูแล พัฒนา และการจัดการเรียนรู้
5.การผลิตและการพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
6.สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแล และการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

ศ.ดร.วิริยะ กล่าวว่า กอปศ. ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดกฎหมายที่รองรับการพัฒนาปฐมวัยระดับชาติ ซึ่งเป็นไปตามเจตจำนงที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 วรรคแรกที่ระบุว่า รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งการระดมความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เป็นการสะท้อนความต้องการที่แท้จริงสำหรับผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากกฎหมายนี้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

“คณะอนุกรรมการเด็กเล็ก กอปศ. จะรวบรวมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ที่ได้จากการระดมความคิดเห็น ไปปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.การปฐมวัยแห่งชาติ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางตามรัฐธรรมนูญฯ จากนั้นจะนำร่างกลับมารับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ คาดว่า กอปศ.จะสามารถเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การปฐมวัยแห่งชาติ ได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2561” ศ.ดร.วิริยะ กล่าว.